Elevbedømmelse

  Udfordrende undervisning

   Oprigtig Tro

    Ægte Fællesskab

    Elevbedømmelse

    Bedømmelse af elevernes præstationer

    1. Bedømmelse - Integreret i undervisningen

    Bedømmelse af elevernes præstationer skal ses som en integreret del af undervisningen. Vi kalder én af skolens tre hjørnesten "udfordrende undervisning". Igennem såvel obligatoriske som valgfri fag er det vores mål, at eleverne præsenteres for indhold, der er med til at sprænge egne horisonter.
    For os er udfordrende undervisning karakteriseret ved:

    Et velvalgt indhold:

    • At give en grundlæggende forståelse, der kan bruges i mange sammenhænge. Det sætter eleverne i stand til selv at arbejde videre og lære mere. 
    • At være udvalgt, så eleverne både får erfaringer med at gå i dybden og samtidig får overblik over større vidensområder. 
    • At være brugbart ikke blot i skolen, men også i livet uden for skolen. For os er indhold mere end, hvad der står i bøger. Det er også færdigheder, faglige metoder, samarbejdsformer og holdninger.
    At henvende sig til eleverne på en måde, så de:
    • Får mulighed for at arbejde med at skabe mening, sammenhæng og struktur i deres forhold til indholdet. 
    • Sætter indholdet i relation til de opfattelser, de allerede har af det pågældende emne og kritisk vurderer såvel deres forhåndsopfattelser og den nye viden. 
    • Kan forholde sig både analyserende, strukturerende og anvendelsesorienteret i forhold til indholdet.

    Undervisere, der:

    • Demonstrerer engagement og dermed er et forbillede for eleverne i deres forhold til indholdet. 
    • Skaber en anerkendende og arbejdsmæssig orienteret atmosfære, hvor udforskning, forståelse og argumentation værdsættes. 
    • Stiller krav og har positive forventninger til eleverne, giver dem feedback i forhold til det, de har lært og hjælper med at strukturere deres videre udvikling.

    Undervisningsevaluering:

    Ved afslutningen af skoleåret evaluerer eleverne undervisningen vha. spørgeskemaer.
    Konklusionerne for dette års spørgeskemaer i de enkelte fag kan ses her.
    Det er tydeligt at det stadig er nyt at bruge Cooperative Learning. Ikke alle lærere er lige dygtige til at integrere det i undervisningen. Vi vil som skole fortsætte med kurser og intern læring for at blive meget dygtigere.
    Endvidere ser det ud som om vi ikke er så gode til at give eleverne medindflydelse på undervisningen. Det er desværre lidt svært på en efterskole, hvor tingene skal gå stærkt. Det skal dog ikke forhindre os i at være bedre til at høre efter hvad eleverne foreslår af emner, temaer og undervisningsformer fremover.
    Endelig er det første år med eget fysiklokale. Indkøringen af dette ses tydeligt i elevernes besvarelser. Det skal bare være bedre næste år.

    2. Bedømmelse - Eksamener, terminsprøver, skriftlige opgaver og karakterer

    Vi afholder samtlige af folkeskolens afgangsprøver (FSA) (fraset kristendomskundskab) og 10. klasse-prøven (FS10) i overensstemmelse med de regler, der gælder for folkeskolen (jf. lovbekendtgørelse nr. 1195 af 30/11/2006). Prøverne er skriftlige og mundtlige og afvikles ved skoleårets afslutning i maj og juni.

    Der afholdes terminsprøver for alle elever to gange årligt - efterår og forår. Prøverne danner baggrund for de forældre-/elevsamtaler skolen afholder efterfølgende. Den første forældre-/elevsamtale afholdes lige før efterårsferien og finder sted på skolen. Samtalen i foråret foregår telefonisk.

    Aflevering af skriftlige opgaver er løbende en integreret del af elevens skolearbejde. På 9. klassetrin udarbejder eleverne en obligatorisk projektopgave, der bedømmes med både en skriftlig udtalelse og en karakter. I 10. klasse udfører eleverne en obligatorisk selvvalgt opgave med udgangspunkt i deres individuelle uddannelsesplan. Opgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og en karakter.

    Eleverne på alle klassetrin får standpunktskarakter to gange årligt. Der anvendes 7-trinsskalaen. Prøvekarakterer gives i forbindelse med de afsluttende prøver.

    Gennemsnitskarakterer for Efterskolen Frydensberg kan ses i Undervisningsministeriets statistikdatabaser her.

    Til eksamen prøves der i følgende fag:

    FSA – 9. kl.(Eleverne skal i alt prøves i 7 fag)
    5 Bundne prøver1 Prøve til udtræk
    (humanistisk blok)
    1 Prøve til udtræk
    (naturfagsblok)
    Dansk skriftlig (stil, læsning, retstavning)
    Dansk mundtlig
    Engelsk mundtlig
    Matematik skriftlig
    Fysik/kemi mundtlig
    Engelsk skriftlig
    Samfundsfag mundtlig
    Tysk skriftlig
    Tysk mundtlig
    Historie mundtlig
    Kristendom mundtlig
    Biologi skriftlig
    Geografi skriftlig

     

    FS10 – 10. kl.
    Skriftlige prøverMundtlige prøver
    Dansk
    Matematik
    Engelsk
    Tysk
    Dansk
    Matematik
    Engelsk
    Tysk
    Fysik/kemi